HomePrijslijstOns TeamContactPrivacy verklaring

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk van der Veen en Ververs streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie, die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieen persoonsgegevens                                                                                                                               Door het gebruiken van onze diensten in de praktijk laat u bepaalde gegevens bij ons achter in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is, dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst, die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • Tijdstip van uw afspraak

Grondslag voor gegevensverwerking   

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patienten over actualiteiten of wijzingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevns, die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw electronische patientenkaart, om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats, indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Er wordt bij ons gedeclareerd via de factoring maatschappij Famed. Famed heeft zelf al voor beveiliging gezorgd.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in de privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen, die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen en is er binnen de praktijk een privacybeleid opgesteld en geimplementeerd. Onze gegevens worden beschermd met een professioneel antivirus programma.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten, die u kunt uitoefenen. Zo heeft u  recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevnsverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen via ons telefoonnummer 0547-272279.

Wijzingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Tandartsenpraktijk van der Veen en Ververs, tel 0547-272279